Archive

Archive for the ‘Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat’ Category

Biroul Vinzari Locuinte

23 Iunie 2011 Lasă un comentariu

Îndeplineşte toate atribuţiunile şi sarcinile  ce decurg din competenţele D.A.P.P.P. în domeniul vînzării locuinţelor, astfel:
– înregistrează cereri pentru cumpărarea locuinţelor
– premergător emiterii contractului de vînzare cumpărare verifică dacă imobilul este revendicat, dacă este cuprins într-un plan de sistematizare sau dacă sunt îndeplinite condiţiile legale pentru vînzare;
– întocmeşte contracte de vânzare-cumpărare locuinţe şi anexe, conform legislaţiei în vigoare;
– întocmeşte acte adiţionale la contractele de vânzare-cumpărare;
– eliberează contractele, actele adiţionale;
– calculează diferenţele de plată la achitarea integrală;
– oferă publicului, prin personalul de specialitate, relaţii cu privire la vânzarea-cumpărarea lociunţelor;
– verifică în teren sesizările petenţilor, emite note de constatare;
– întocmesc adeverinţe privind achitarea integrală a preţului locuinţelor;
– calculează preţul de vânzare pentru locuinţe;
–  calculează subvenţia conform OG nr. 19/1994;
– completează şi actualizează baza de date cu privire la persoanele care beneficiază de prevederile OG nr. 19/1994;
– primeşte şi verifică dosare la OG nr. 19/1994;
–  rezolvă contestaţii la OG nr. 19/1994;
– întocmeşte referate de acţionare în instanţă a persoanelor fizice care nu respectă clauzele contractuale şi le înaintează Serviciului juridic, împreună cu documentele necesare;
– emite dispoziţii de urmărire în vederea declanşării procedurii de executare silită;
– face parte din comisiile alcătuite conform prevederilor hotărârilor Consiliului Local Iaşi sau din dispoziţiile Primarului Municipiului Iaşi;
–  întocmeşte proiecte de hotărâri cu privire la vânzarea de locuinţe;
–  pune în aplicare hotărîrile de consiliu local care ţin de activitatea biroului
– organizeaza si tine evidenta clientilor conform titlurilor de creanta emise privind  vanzarea locuintelor;
– inregistreaza zilnic, in fise incasarile in numerar, prin decontare bancara sau prin alte modalitati de plata stabilite de lege;
– efectueaza incasari in numerar conform dispozitiilor de plata emise de serviciile din cadrul  D.A.P.P.P. sau conform evidentei analitice a debitelor pe fiecare client in parte;
– verifica zilnic registrul de casa conform legislaţiei în vigoare;
– elaboreaza balantele de verificare analitice pentru clientii pe care ii gestioneaza;
–  efectuează operaţiunile privind propuneri, angajamente şi ordonanţări la plata cheltuielilor efectuate de birou;
– răspunde de arhiva existentă în cadrul direcţiei: depozitare, conservare etc a documentelor;
– eliberează, contra cost, copii după documentele existente în arhiva unităţii;
– îndeplineşte orice alte sarcini trasate de conducerea Direcţiei;
Şeful biroului asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul personalului din subordine, precum şi al activităţilor desfăşurate în cadrul acestui birou.

Biroul Evidenta Solicitari Locuinte

23 Iunie 2011 Lasă un comentariu

 Îndeplineşte toate atribuţiunile şi sarcinile  ce decurg din competenţele D.A.P.P.P. în domeniul centralizării şi punctării, conform legistaţiei în vigoare, a cererilor pentru locuinţe sociale, convenabile, serviciu, ANL, pentru Programul municipal pentru sprijinirea tinerilor în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, pentru aplicarea Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personala, pentru acordarea subvenţiei de la bugetul de stat în conformitate cu Legea 12/2007 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personal, după cum urmează:
– ţine evidenţa  cererilor pentru locuinţe sociale, convenabile, serviciu, ANL, ale chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari conform OUG nr. 74/2007,  pentru Programul municipal pentru sprijinirea tinerilor în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, pentru aplicarea Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personala, pentru acordarea subvenţiei de la bugetul de stat în conformitate cu Legea 12/2007 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personal;
– analizează documentele depuse de solicitanţi în dosarele de locuinţe şi  operează în fişele de evaluare;
– transpun în sistem informatic fişele de evaluare, în vederea întocmirii listelor de prioritate, în ordinea punctajelor;
– centralizează documentele ce trebuie supuse analizei comisiilor de specialitate numite prin HCL sau Dispoziţie a Primarului Municipiului Iaşi
– realizează toate atribuţiunile de membru sau secretariat în comisiile de specialitate nominalizate prin HCL sau Dispoziţia Primarului Municipiului Iaşi; – efectuează, cind este cazul, anchete sociale în vederea informării comisiilor de specialitate de atribuiri locuinţe;
– înregistrează şi soluţionează corespondenţa serviciului;
– înregistrează, intocmesc informări/raspunsuri, după caz, pentru fişele de audienţă;
– oferă publicului, prin personalul de specialitate, relaţii cu privire la dosarele de solicitări locuinţe;
– întocmeşte proiecte de hotărâri cu privire la atribuirea locuinţelor, conform deciziilor comisiilor de specialitate;
– pune în aplicare hotărîrile de consiliu local care ţin de activitatea biroului;
–  efectuează operaţiunile privind propuneri, angajamente şi ordonanţări la plata cheltuielilor efectuate de serviciu
– informează conducerea direcţiei despre orice neregulă constatată în teren sau în documente, în vederea luării măsurilor legale;
– execută orice alte sarcini repartizate de conducerea Direcţiei;
Şeful serviciului asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul personalului din subordine, precum şi al activităţilor desfăşurate în cadrul acestui birou.

Serviciul Administrare Spatii cu destinatie de locuinta

23 Iunie 2011 Lasă un comentariu

 Îndeplineşte toate atribuţiunile şi sarcinile  ce decurg din competenţele D.A.P.P.P. în domeniul administrării fondului de locuinţe şi terenuri cu destinaţie de curţi/gradini ( din patrimoniul public, privat sau de stat), după cum urmează;
– întocmeşte contracte de închiriere pentru locuinţe, terenuri cu destinaţie de curţi/gradini, acte adiţionale, fişe calcul;
– primeşte şi verifică acte pentru modificări contracte de închiriere
– întocmeşte referate de acţionare în instanţă pentru nerespectarea clauzelor contractuale în vederea rezilierii contractelor de închiriere, evacuare şi recuperare creanţe bugetare, pe care le înaintează Serviciului juridic;
– pune în aplicare hotărîrile de consiliu local în ceea ce priveşte evacuarea persoanelor care ocupă abuziv locuinţele sau referitoare la activitatea serviciului;
–  pune în aplicare sentinţele judecătoreşti împreună cu executorul judecătoresc
– întocmeşte dosare pentru predarea imobilelor naţionalizate către foştii proprietari;
– ţine evidenţa mijloacelor fixe, pe tipuri de proprietate;
– operează modificarile din inventarele mijloacelor fixe (intrări/ ieşiri);
– verifică starea locuinţelor, precum persoanele care o ocupă;
– verifică în teren sesizările petenţilor;
–  procedează la predarea spatiilor de locuit noilor chiriaşi;
– transmite către comisiile de specialitate numite prin hotariri de consiliu local sau Primar diverse situaţii în vederea rezolvării acestora (atribuiri spaţii libere, schimbări titulari, includeri/excluderi din contracte, evacuări etc)
– înregistrează şi soluţionează corespondenţa serviciului;
– oferă publicului, prin personalul de specialitate, relaţii cu privire la fondul locativ;
– verifică dacă titularul contractului de închiriere are obligaţiile financiare achitate şi nu este acţionat în instanţă, îndeplinind astfel condiţiile în vederea perfectării formelor pentru vânzare;
– stabileşte chiria pe care o are de plătit chiriaşul funcţie de venitul lunar al acestuia, conform actelor depuse de acesta;
– organizeaza si tine evidenta clientilor conform titlurilor de creanta emise privind  inchirierea locuintelor;
– inregistreaza zilnic, in fise incasarile in numerar, prin decontare bancara sau prin alte modalitati de plata stabilite de lege;
– elaboreaza balantele de verificare analitice pentru clienti din chirii locuinte;
– intocmeste diverse situatii privind incasarea creantelor bugetare pe care le gestioneaza;
– urmăreşte încasarea chiriilor, emite înştiinţări de plată iar în cazul constatării unor debite emite dispoziţii de urmărire pentru debitori sau referate de acţionare în instanţă;
– întocmeşte schiţe pentru terenuri şi imobile;
– asigură conservarea  arhivei serviciului;
– efectuează înregistrarea tuturor modificărilor în cărţile tehnice ale imobilelor;
– întocmeşte informări, situaţii pentru conducere instituţiei;
– face parte din comisiile alcătuite în urma hotărârilor Consiliului Local Iaşi sau prin dispoziţiile Primarului Municipiului Iaşi;
– întocmeşte proiecte de hotărâri cu privire la administrarea în bune condiţii a locuinţelor;
– urmăreşte starea fizică a imobilelor şi sesizează Biroului Tehnic despre necesitatea efectuării lucrărilor de întreţinere, reparaţii capitale sau consolidări pentru imobilele din administrare;
– efectuează operaţiunile privind propuneri, angajamente şi ordonanţări la plata cheltuielilor efectuate de serviciu
– informează conducerea direcţiei despre orice neregulă constatată în teren sau în documente, în vederea luării măsurilor legale;
– execută orice alte sarcini repartizate de conducerea Direcţiei.
Şeful serviciului asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul personalului din subordine, precum şi al activităţilor desfăşurate în cadrul acestui serviciu.

Serviciul Administrare Spatii cu alta destinatie decit locuinta

23 Iunie 2011 Lasă un comentariu

Îndeplineşte toate atribuţiunile şi sarcinile ce decurg din competenţele D.A.P.P.P. în domeniul administrării spaţiilor cu altă destinaţie decît locuinţă, terenuri pe care se desfăşoară activitate comercială şi în domeniul administrarii creanţelor bugetului local şi a altor sume datorate bugetului general al municipiului Iaşi, pe care le gestioneaza, rezultate din:
• închirieri de spaţii cu alta destinaţie decât locuinţă;
• închirierea de terenuri;
• vânzarea de spaţii cu alta destinaţie decât locuinţa;
• concesionari imobile, teren, etc.
• închirieri teren şi locuri cu destinaţie de parcare,
• alte raporturi juridice privind utilizarea patrimoniului gestionat (asocieri, etc.).
– întocmeşte contracte de închiriere, vînzare, comodat, asociere, etc. pentru spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă;
– întocmeşte acte adiţionale la toate tipurile de contracte pe care le gestionează;
– întocmeşte fişe de calcul pentru folosinţa spaţiilor;
– întreţine şi completează baza de date privind numărul de contracte şi urmărirea derulării acestora;
– ţine evidenţa bunurilor aflate în evidenţa biroului, pe tipuri de proprietate;
– efectuează operaţiunile de intrări/ieşiri ale mijloacelor fixe în sistemul informatic existent;
– întocmeşte referate de acţionare în instanţă a agenţilor economici pentru nerespectarea clauzelor contractuale, în vederea rezilierii  contractelor, pe care le înaintează, cu documente justificative ataşate, Serviciului Juridic;
– pune în aplicare sentinţele judecătoreşti  împreună cu executorul judecătoresc şi celelalte servicii din cadrul D.A.P.P.P.;
– pune în aplicare hotărîrile de consiliu local referitoare la activitatea serviciului;
– verifică în teren spaţiile aflate în administrare, din punct de vedere tehnic şi al obiectului de activitate consemnat în contract;
– emite adrese, răspunsuri, înştiinţări, notifiări, somaţii, dispoziţii de
urmărire, etc;
– verifică în teren sesizările petenţilor, emite Note de constatare;
– întocmeşte documentaţia pentru scoaterea la licitaţie a spaţiilor disponibile;
– verifică documentaţia pentru licitaţii;
– oferă publicului, prin personalul de specialitate , relaţii cu privire la contractele pentru spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă, conform legii;
– îndeplineşte toate atribuţiunile ce decurg din calitatea de membru în comisiile de specialitate alcătuite prin hotărâre de Consiliu Local sau prin dispoziţie a Primarului;
– realizează toate atribuţiunile de secretariat în comisiile de specialitate (comisiile de licitaţii etc);
– întocmeşte proiecte de hotărâri  cu privire la administrarea în bune condiţii a spaţiilor cu altă destinaţie;
– prezintă situaţia activităţii ONG-urilor către comisia constituită prin HCL269/2008 în vederea prelungirii/neprelungirii contractelor de închiriere/folosinţă/comodat pentru anul următor;
–  efectuează operaţiunile privind propuneri, angajamente şi ordonanţări la plata cheltuielilor efectuate de serviciu;
– sesizează Biroului Tehnic despre necesitatea efectuării lucrărilor de întreţinere,  reparaţii capitale sau consolidări pentru imobilele din administrare;
– înregistrează  şi soluţionează corespondenţa adresată serviciului;
– informează conducerea direcţiei despre orice neregulă constatată în teren sau în documente, în vederea luării măsurilor legale;
– administrarea creanţelor bugetului general al Municipiului Iaşi  se referă la acţiunile privind stabilirea, verificarea, colectarea şi soluţionarea contestaţiilor, aşa cum sunt stipulate în legislaţia de specialitate;
– organizează şi ţine evidenţa clienţilor în baza titlurilor de creanţă emise de la Serviciul Administrare Spatii cu alta destinaţie decât locuinţă, primite de la Serviciul Administrare Patrimoniu Public şi Privat şi alte servicii;
– actualizeaza evidenţa debitorilor lunar conform titlurilor de creanţe remise precum şi a borderourilor întocmite de compartimentul de specialitate;
–  emite, conform legislaţiei in vigoare si conform contractelor, facturile fiscale si facturile;
– remite facturile fiscale sau facturile clienţilor conform prevederilor contractuale;
– emite documentele pentru încasarea creanţelor bugetare şi extrabugetare, în numerar, prin casieria D.A.P.P.P.;
– realizează toate operaţiunile în legatură cu încasarea în numerar a creanţelor bugetare si extrabugetare;
– verifică zilnic registrul de casă conform legislaţiei în domeniu;
– efectuează operaţiunile privind debitarea creanţelor datorate, pe scadenţe conform titlurilor de creanţă şi/sau legislaţiei în domeniu, emiterea jurnalelor de vânzari şi a deconturilor T.V:A. structurate pe activităţi şi surse de venituri;
– înregistrează zilnic, în fişe, încasările în numerar în baza borderourilor zilnice de încasare;
– înregistrează zilnic, in fişe, încasările prin decontare bancară sau alte modalităţi de plată stabilite de lege;
– întocmeşte lunar situaţia soldurilor contului clienţi si clienţi creditori analitic;
– întocmeşte lunar balanţa de verificare analitică pentru contul clienţi şi clienţi creditori structurată în funcţie de natura veniturilor (pe surse);
– întocmeşte diverse situaţii privind încasarea  creanţelor bugetare şi extrabugetare pe care le gestionează;
– face propuneri de reziliere a contractelor de închiriere;
–  ţine evidenţa fişelor pentru contractele de vânzare-cumpărare cu plata în rate;
– îndeplineşte atribuţiunile şi sarcinile ce decurg din calitatea D.A.P.P.P. de organ împuternicit să colecteze cereanţele bugetare (încasare, administrare, contabilizare şi utilizare) provenite din venituri proprii precum şi pentru toate ccreanţele ce rezultă din raporturi juridice contractuale, pe care le gestionează;
– emite actele administrative corespunzatoare în vederea colectării creanţelor bugetare si extrabugetare înscrise in titlurile de creanţă;
– emite dispoziţii de urmărire pentru debitorii ce îndeplinesc condiţiile privind declanşarea procedurilor de executare silită conform O.G.92/2003;
– organizează si ţine evidenţa debitelor si a debitorilor pentru care s-au declanşat procedurile de executare silită;
– calculează penalităţi, dobânzi si majorări de întârziere pentru debite  restante până la stingerea acestora;
– întocmeşte documentaţia privind restituirile de sume încasate necuvenit, rezultate din activitatea gestionată;
– avizează documentele privind restituirile de sume încasate necuvenit, în numerar sau prin decontare bancară, emise în cadrul D.A.P.P.P.;
– gestionează si efectuează operaţiunile în programul informatic integrat privind propunerea, angajarea si ordonanţarea la plată a cheltuielilor efectuate de D.AP.P.P.;
– gestionează si efectuează operaţiunile în programul informatic integrat privind încasarea debitelor, administrarea veniturilor şi evidenţa analitică a clienţilor;
– realizează operaţiunile, privind constituirea şi utilizarea fondurilor cu destinaţie specială;
– acordă viză de control finanaciar pentru operaţiunile nominalizate prin dispoziţie
– face propuneri privind bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea gestionată;
– centralizează bugetul de venituri şi cheltuieli pentru D.A.P.P.P.;
– întocmeşte documentaţia pentru declararea starii de insolvabilitate;
– îndeplineşte atribuţiuni ce decurg din calitatea de membru în diverse comisii alcătuite prin HCL sau dispoziţie a Primarului;
– pune în aplicare hotărîrile de consiliu local referitoare la activitatea serviciului;
– gestionează activitatea privind utilizarea formularelor financiar-contabile cu regim special de înscriere şi numerotare;
– întocmeşte procese verbale referitoare la stabilirea creanţelor şi a accesoriilor corespunzătoare, urmare verificărilor şi constatărilor în teren privind utilizarea  patrimoniului şi încasarea sumelor datorate bugetului local prin D.A.P.P.P.;
– aplică legislaţia privind societăţile comerciale, în cadrul gestionării debitelor, în procesul declarării insolvenţei, al înscrierii sumelor la lichidator precum şi cel al înregistrării în evidenţe a rezultatului lichidării;
– emiterea documentelor şi aplicarea prevederilor Legii 571/2003 şi a prevederilor O.G.92/2003 (titlul VIII, cap1-7) în procesul de estimare, propunere, stabilire şi colectare a creanţelor bugetare gestionate;
– stabilirea de sume suplimentare prin inspecţii şi verificări, inclusiv în teren, stinse prin încasare sau compensare;
– aplicarea de sancţiuni şi amenzi în cadrul acţiunilor desfăşurate şi încasarea acestora prin plată sau compensare;
– activităţi privind evaluarea şi valorificarea bunurilor confiscate sau abandonate şi stingerea debitelor aferente;
– emite adeverinţe referitoare la raporturile juridice şi stadiul îndeplinirii obligaţiilor ce le revin în derularea şi executarea contractelor, către clienţi la cererea acestora;
– elaborează documentaţia privind acordarea de înlesniri conform legislaţiei în domeniu;
– primeşte, distribuie şi remite corespondenţa  pentru toate serviciile şi activităţile D.A.P.P.P.;
– împreună cu celelalte servicii din cadrul D.A.P.P.P. pune în practică hotărârile judecătoreşti sau dispoziţiile primarului privitoare la raporturile juridice gestionate;
– face propuneri de reguli, proceduri, norme în vederea aplicării judicioase a legislaţiei în domeniul administrarii creanţelor bugetare, extrabugetare şi a patrimoniului gestionat;
– operează în sistemul informatic integrat intrarile/iesirile sau modificările intervenite in inventarul bunurilor administrate de serviciu
– operează în sistemul informatic integrat toată corespondenţa ce intră la D.A.P.P.P. şi cea care iese sau se expediază de la D.A.P.P.P.
– îndeplineşte orice alte sarcini repartizate de conducerea Direcţiei;
– se completează cu noi atribuţiuni ce vor rezulta din actele normative în domeniu.
Şeful serviciului asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul personalului din subordine, precum şi a activităţilor desfaşurate în cadrul acestui serviciu.

Serviciul Venituri si Executari Silite

23 Iunie 2011 Lasă un comentariu

Atribuţii:

 
   • Îndeplineşte toate atribuţiunile şi sarcinile ce decurg din competentele D.A.P.P.P. în domeniul administrarii creanţelor bugetului local şi a altor sume datorate bugetului general al Municipiului Iaşi pe care le gestioneaza , rezultate din:
– închirieri de spaţii cu alta destinatie decat locuinţa;
– închirierea de locuinţa;
– vânzarea de spaţii cu alta destinatie decat locuinţa;
– vânzarea de locuinţe;
– concesionari imobile, teren, etc.
• Administrarea creanţelor bugetului general al Municipiului Iaşi se referă la acţiunile privind stabilirea, verificărea, colectarea şi soluţionarea contestatiilor, asa cum sunt stipulate în legislatia de specialitate, dupa cum urmeaza:
• Organizează şi tine evidenţa clientilor în baza titlurilor de creanta primite de la Serviciul Administrare Spaţii cu Alta Destinatie decat Locuinta;
• Actualizeaza evidenţa debitorilor lunar conform titlurilor de creanţe remise precum şi a borderourilor întocmite de compartimentul de specialitate;
• Emite, conform legislaţiei în vigoare şi conform contractelor, facturile fiscale şi facturile;
• Remite facturile fiscale sau facturile clientilor conform prevederilor contractuale;
• Emite documentele pentru încasarea creanţelor bugetare şi extrabugetare, în numerar, prin casieria D.A.P.P.P.;
• Realizează toate operaţiunile în legatura cu încasarea în numerar a creanţelor bugetare şi extrabugetare;
• Verifică zilnic registrul de casa conform legislaţiei în domeniu;
• Înregistrează zilnic, în fişe, incasarile în numerar în baza borderourilor zilnice de încasare;
• Înregistrează zilnic, în fişe, incasarile prin decontare bancara sau alte modalitati de plata stabilite de lege;
• Întocmeşte lunar situatia soldurilor contului clienti şi clienti creditori analitic;
• Întocmeşte lunar balanta de verificăre analitica pentru contul clienti şi clienti creditori structurata functie de natura veniturilor (pe surse);
• Întocmeşte diverse situaţii privind încasarea  creanţelor bugetare şi extrabugetare pe care le gestioneaza;
• Face propuneri de reziliere a contractelor de inchiriere;
• Ţine evidenţa fişelor pentru contractele de vanzare-cumparare cu plata în rate;
• Îndeplineste atribuţiunile şi sarcinile ce decurg din calitatea D.A.P.P.P. ca organ de executare silita pentru creanţele bugetare pe care le incaseaza, le administreaza, le contabilizeaza şi se utilizeaza de administratia publică locala, provenite din venituri proprii, precum şi pentru toate creanţele ce rezulta din raporturi juridice contractuale, pe care le gestioneaza;
• Aplica prevederile O.G.92/2003 cu toate modificarile şi completarile ulterioare, pentru încasarea sumelor inscrise în titlurile de creanta primite de la serviciile şi direcţiile pe care le gestioneaza;
• Emite actele administrative corespunzatoare în vederea colectarii creanţelor bugetare şi extrabugetare inscrise în titlurile de creanta;
• Organizează, executa şi verifică activitatea de urmărire silita a bunurilor şi veniturilor apartinand persoanelor juridice şi persoanelor fizice, debitori ai bugetului local, pentru care s-au inceput procedurile de executare silita;
• Organizează şi tine evidenţa debitelor şi a debitorilor pentru care se deruleaza procedurile de executare silita;
• Întocmeşte dosare de executare silita pentru debitele restante primite spre executare de la alte organe care gestioneaza creanţe bugetare;
• Calculează penalităţi, dobânzi şi majorari de intarziere pentru debite  restante pana la stingerea acestora;
• Asigură aplicarea unitara a legislaţiei privind executarea silita a creanţelor bugetare;
• Emite adeverinţe referitoare la raporturile juridice şi stadiul indeplinirii obligaţiilor ce le revin în derularea şi executare contractelor, către clienti la cererea acestora;
• Elaborează documentaţia privind acordarea de facilitati conform legislaţiei în domeniu;
• PrimeŞte şi rezolva corespondenta cu privire la urmărirea şi încasarea creanţelor, pe care le gestioneaza;
• Împreună cu celelalte servicii din cadrul D.A.P.P.P. pune în practica hotărârile judecatoresti sau dispoziţiile primarului privind executarea silita pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale;
• Face propuneri de reguli, proceduri, norme în vederea aplicarii judicioase a legislaţiei în domeniul administrarii creanţelor bugetare şi extrabugetare;
• Îndeplineşte orice alte sarcini repartizate de conducerea Direcţiei;
• Şeful serviciului asigură coordonarea, indrumarea şi controlul personalului din subordine, precum şi a activităţilor desfăşurate în cadrul acestui serviciu.

Compartiment Parcari cu Plata si de Resedinta

23 Iunie 2011 1 comentariu

In cadrul Serviciului Administrare Patrimoniu Public si Privat  functionează acest compartiment care administrează parcările declarate ca fiind cu plată, precum şi cele de reşedinţă.
Angajatii acestui birou au ca sarcini de serviciu:
Personalul de execuţie:
– identifică parcări de reşedinţă, la cererea asociaţiilor de proprietari sau alte persoane juridice/fizice interesate, în conformitate cu legislaţia şi reglementările din domeniu;
– organizează, după obţinerea avizelor necesare şi după marcarea locurilor de parcare, licitaţiile publice de închiriere: anunţă licitaţia într-un cotidian local, la sediul asociaţiei, la blocurile a căror locatari au dreptul să participe la licitaţie;
– primeşte dosarele de înscriere la licitaţie şi le înaintează comisiei;
– întocmeşte contractele de închiriere pentru locurile de parcare, actele adiţionale şi le transmit spre urmărire SASADL;
– emit avize locuri parcare pentru persoanele juridice care au dreptul conform legislaţiei în domeniu şi le trimit spre urmărire SASADL;
– emit legitimaţii de parcare standard pentru persoanele cu handicap grav;
– inventariază parcările de reşedinţă şi comunică inventarele către SEP şi Serviciul Contabilitate;
– verifică în teren respectarea clauzelor contractuale
– eliberează abonamente lunare pentru parcările cu plată;
– întocmesc referate de acţionare în instanţă pentru cei care nu respectă clauzele contractuale;
– controlează personalul auxiliar: modul de taxare, de întocmire a documentelor de contabilitate primară, comportamentul angajaţilor etc
– întocmeşte proiectele de hotărîri privitoare la buna funcţionare a parcărilor;
– rezolvă corespondenţă adresată compartimentului;
– efectuează operaţiunile privind propuneri, angajamente şi ordonanţări la plata cheltuielilor efectuate de serviciu.
– face parte din comisiile alcătuite conform prevederilor hotărârilor Consiliului Local Iaşi sau din dispoziţiile Primarului Municipiului Iaşi;
– pune în aplicare hotărîrile de consiliu local care ţin de activitatea compartimentului;
– colaborează cu serviciile Primăriei, societăţile şi regiile din subordinea Consiliului Local în problemele legate de activitatea compartimentului;
– îndeplinesc orice alte sarcini repartizate de conducerea Direcţiei;
– aplică amenzi în cazul nerespectării Regulamentului de funcţionare a parcărilor;
Personalul auxiliar:
– incaseaza tarifele stabilite de Consiliul Local pentru timpul de stationare a autovehiculelor in parcarile cu plata;
– primesc bonuri valorice pe baza de proces-verbal, iar la terminarea programului de lucru predau sumele de bani la casieria Primariei;
– verifica si semneaza zilnic registrul de casa;
– asigura functionarea optima a parcărilor prin efectuarea curăţeniei, deszăpezirii, etc;
– asigura functionarea din punct de vedere tehnic a parcărilor prin efectuarea reparaţiilor curente, modernizărilor etc.
– aplică amenzi în cazul nerespectării Regulamentului de funcţionare a parcărilor;
– îndeplinesc orice alte sarcini repartizate de conducerea Direcţiei.
Şeful serviciului asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul personalului din subordine, precum şi al activităţilor desfăşurate în cadrul acestui serviciu.

Biroul Tehnic

23 Iunie 2011 Lasă un comentariu

Îndeplineşte atribuţiuni privind asigurarea bunei funcţionari din punct de vedere tehnic a tuturor obiectivelor din cadrul direcţiei şi atribuţiuni privind gestionarea de creanţe bugetare, astfel:
– încheie şi urmăreşte contractele cu furnizorii de utilităţi;
– încheie şi urmăreşte contractele cu furnizorii de materiale pentru executarea diferitelor lucrări de construcţii, reparaţii, igenizări privitoare la obiectivele şi ale sediului direcţiei;
– încheie şi urmăreşte contractele de execuţie pentru lucrări de construcţii, reparaţii, igenizări etc. ale obiectivelor din administrarea DAPPP. Semnează situaţiile de lucrări executate şi întocmeşte documentele în vederea efectuării plăţilor.
– întocmeşte documentaţia pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare funcţionarii obiectivelor direcţiei.
– întocmeşte planul de investiţii şi reparaţii pentru întreaga direcţie, la propunerea serviciilor şi birourilor; urmăreşte modul de implementare a investiţiilor şi reparaţiilor aprobate
– urmăreşte respectarea normelor de protecţie a muncii şi PSI la toate punctele de lucru asigură aprovizionarea cu echipament de lucru, de protecţie şi uneltele necesare.
– verifică şi certifică consumul de utilităţi.
– stabileşte măsuri pentru menţinerea în funcţiune a aparatelor de măsură a consumului de utilităţi.
– desfăşoară activităţi privind asigurarea direcţiei cu necesarul de materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe etc.
– elaborează documentele privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea la plată a cheltuielilor efectuate.
– gestionează operaţiunile în programul infiormatic integrat privind propunerea, angajarea şi ordonanţarea la plată a cheltuielilor effectuate în cadrul D.A.P.P.P.;
– emite actele administrative şi financiar-contabile în vederea plăţii
cheltuielilor generate de D.A.P.P.P.;
– verifică activitatea desfăşurată de administratorul fondului forestier, împreună cu SAPPP.
– avizează şi supune aprobării cheltuielile necesare administrării în regim silvic, a lucrărilor silvice.
– elaborează, conform legislaţiei în vigoare, structura documentelor ce stabilesc raporturile juridice cu partenerii DAPPP.
– participă prin delegat la  inspecţiile de fond efectuate de ocolul silvic.
– face propuneri privind bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea gestionată.
– urmăreşte comportarea în timp a stării fizice a construcţiilor din adminstrarea DAPPP, colaborînd cu serviciile din DAPPP care au în administrare respectivele imobile şi ia măsuri în cazurile în care se constată deficienţe.; efectuează înregistrarea tuturor modificărilor în cărţile tehnice împreună cu serviciile DAPPP.
– întocmeşte documentaţii tehnico-economice pentru lucrările de reparaţii curente, consolidări, demolări, igenizări, etc.
– îndeplineşte atribuţiuni ce decurg din calitatea de membru în diverse comisii alcătuite prin HCL sau dispoziţie a Primarului.
– pune în practică Hotărârile Consiliului Local, dispoziţiile Primarului şi hotărârile judecătoreşti legate de activitatea gestionată.
– face propuneri şi elaborează proceduri, norme în vederea administrării judicioase a patrimoniului D.A.P.P.P. în concordanţă cu legislaţia specifica în domeniu;
– întocmeşte proiecte de hotărâri ale Consiliului Local cu privire la activitatea gestionată (administrarea obiectivelor gestionate).
– înregistrează şi soluţionează corespondenţa adresată serviciului;
– îndeplineşte orice sarcini repartizate de conducerea Direcţiei.